Δημοκριτειο Πανεπιστημιο Θρακης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών

Επιστημονικες Δρασεις

Στο ΕΠΕΕΠ υλοποιήθηκαν οι εξής έρευνες χωρίς χρηματοδότηση:

Ρεκαλίδου Γ., Μουμουλίδου Μ., Καραδημητρίου Κ., Μαυρομμάτης Γ., & Σάλμοντ, Ε. (2013). Πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study στο Πρόγραμμα Πρακτικής Κατάρτισης του ΤΕΕΠΗ – ΔΠΘ, στο Ανδρούσου Αλ., & Αυγητίδου Σ. (επιμ.). Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Συλλογικός τόμος Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία-ΕΚΠΑ, 69-96, διαθέσιμο στο http://www.ecd.uoa.gr
Rekalidou, G. & Penderi, E. (2013). Listening to young children’s voices about their social peer worlds to redesign educational programs in the kindergarten. Poster Presented in the 1st International Conference on Reimagining Schooling, Thessalonica: 28-29 June.
Penderi, E. & Rekalidou, G. (2013). “Our school should be like our home”: Greek young children’s future perspectives about their local community, the world and the school. Paper Presented in the 1st International Conference on Reimagining Schooling, Thessalonica: 28-29 June.
Karadimitriou, K., Rekalidou, G., & Moumoulidou M. (2014). “The Practicum in pre service teachers education in Greece: the case of Lesson Study”, ERPA International Educational Sciences Congress, 6-8 June 2014, Istanbul Turkey, in Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 808-812, διαθέσιμο στο http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814053920
Ρεκαλίδου, Γ., Καραδημητρίου Κ., & Μουμουλίδου, Μ. (2014). Εφαρμογή του Lesson Study με φοιτητές. Συνεργασία, αναστοχασμός και ανατροφοδότηση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 1ο Ειδικό τεύχος, 7-31.
Penderi, E., & Rekalidou, G. (2015). The Preschool Children Control Ideology Scale: Greek Prospective Kindergarten Teachers' Beliefs about Classroom Management. Journal of Education and Human Development. Vol. 4, No. 2(1), pp. 237-245, διαθέσιμο στο http://tinyurl.com/hb57uvz
Penderi, E., & Rekalidou, G. (2016). Young children’s views concerning distribution of clean-up duties in the classroom: Responsibility and self-interest. European Early Childhood Education Research Journal, 24(5), 734-747.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το ΕΠΕΕΠ δρομολόγησε έρευνα με τους Κ. Καραδημητρίου, Κ. Γιόφτσαλη, Μ. Λαντζουράκη, Μ. Μουμουλίδου και Γ. Ρεκαλίδου, με τίτλο: Εφαρμογή του μοντέλου Lesson Study στην αξιολόγηση ενός εργαστηρίου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών-αντικειμένων σε μουσείο.  

Στο ΕΠΕΕΠ υλοποιήθηκαν οι εξής εκδηλώσεις:

Συνέδριο Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης με θέμα: Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις, εφαρμογές, Αλεξανδρούπολη, 26–28 Σεπτεμβρίου, ΤΕΕΠΗ-ΔΠΘ.
Συνεργασία στη διοργάνωση του επιστημονικού συμποσίου με διεθνή συμμετοχή του ΠΜΣ-ΤΕΕΠΗ «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα»: «Άτυπη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». Αλεξανδρούπολη, 20-21/05/2016. Πρόεδρος συμποσίου: Μ. Μουμουλίδου. Φωτογραφία Δράσης
Το ΕΠΕΕΠ συμμετείχε στη διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου του ΠΜΣ-ΤΕΕΠΗ "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα" με θέμα: "Lesson Study: a scientific meeting for exchanging views and exploring the model across Europe", που έγινε στην Αλεξανδρούπολη από 7-8 Μαρτίου 2017. Πρόεδρος του Συμποσίου: Κ. Καραδημητρίου. Φωτογραφία Δράσης